Privacy Policy

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: juni 2020

Met deze Privacy Policy wil Legrand Nederland (“Legrand”, “wij” of “ons”), met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem, België, en ingeschreven bij de K.B.O. onder nummer 0403.114.380, u informeren dat wij bepaalde persoonsgegevens van u (als bezoeker van de website www.bticino.nl) verwerken als “verwerkingsverantwoordelijke”.

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken en beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de “AVG”) en haar nationale uitvoeringswetgeving.

In deze Privacy Policy lichten we verder toe hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat deze Privacy Policy belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover we deze via onze website verzamelen.

Voor vragen, opmerkingen of klachten omtrent deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via AVG-contact@legrand.nl.

Aard van de gegevens die zijn verzameld en het doel van de verwerking, bewaartermijn en rechtsgrond

Informatie die de bezoekers ons geven via formulieren.

Aard van de gegevens Doel van de gegevensverwerking
Aanhef* Om ons in staat te stellen nominatieve / gepersonaliseerde antwoorden te geven op vragen van gebruikers
Voornaam en achternaam* Om ons in staat te stellen nominatieve / gepersonaliseerde antwoorden te geven op vragen van gebruikers
Bedrijfsnaam Om deze te kunnen herkennen of registeren in ons klantenbestand
Adresgegevens* Om vragen van gebruikers per post of op locatie te beantwoorden
Telefoonnummer* Om vragen van gebruikers telefonisch te beantwoorden
Fax Om vragen van gebruikers via fax te beantwoorden
E-mail* Om vragen van gebruikers via e-mail te beantwoorden
Type klant (consument, groothandel, installateur, etc.) Om ons in staat te stellen verzoeken te richten aan de relevante interne afdeling
Interesses en onderwerp, met inbegrip van informatie omtrent een eventuele afspraak voor bezoek Om ons in staat te stellen verzoeken te richten aan de relevante interne afdeling
Sollicitatie gegevens Ten behoeve van sollicitatieprocedures

Telkens wanneer een veld wordt aangeduid met een asterisk (*), wil dit zeggen dat deze informatie v Verplicht moet worden meegedeeld om op uw verzoek te kunnen antwoorden.

Dezelfde gegevens kunnen verzameld worden wanneer u ervoor kiest om onze helpdesk via telefoon of e-mail te contacteren.

De verplicht aangemerkte gegevens zijn essentieel voor het verlenen van de door de websitegebruiker gevraagde dienst. Wij bewaren de informatie die u ons geeft zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden of om u op een andere manier van dienst te kunnen zijn. Onze rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigd belang als producent om contact te onderhouden met eindklanten en hun bij te staan bij vragen en klachten. Zodra wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor onze dienstverlening, zullen wij deze verwijderen. Nadien is het eventueel nog mogelijk dat zij terug te vinden zijn in onze archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand worden verwerkt.

Ingeval van sollicitatiegegevens zullen de gegevens uiterlijk vier weken na afronding van het sollicitatietraject worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om de persoonsgegevens gedurende één jaar te bewaren in onze wervingsdatabank. Onze rechtsgrond hiervoor is onze precontractuele relatie, en nadien uw uitdrukkelijke toestemming.

Tenslotte kunnen wij, indien u toegestemd heeft met het gebruik van bepaalde cookies, ook bepaalde andere persoonsgegevens van u ontvangen via deze cookies (zoals een IP-adres en browsegeschiedenis van de pagina’s die op onze website(s) worden bezocht). Voor meer informatie, zie onze cookie policy

Uitoefening van gebruikersrechten

Overeenkomstig artikelen 15-22 van de AVG beschikt u over verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U beschikt over een recht op informatie, inzage, wijziging, rechtzetting en, in uitzonderlijke omstandigheden, een recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’). U heeft ook het recht om de verwerking te beperken, evenals het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval zal het niet langer mogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website als deze alleen kunnen functioneren door uw gegevens te verwerken.

Om uw recht uit te oefenen, gelieve uw verzoek te verzenden:

  • Per post naar: Legrand Nederland., ICT-afdeling, Van Salmstraat 76, 5281 RS Boxtel;
  • Per e-mail naar: AVG-contact@legrand.nl

Uw aanvraag wordt binnen een maand na ontvangst verwerkt. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn zo nodig met twee maanden worden verlengd. In dat geval wordt u binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis gesteld van deze verlenging en de redenen daarvoor.


Voor de uitoefening van uw rechten is geen betaling vereist, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegronde of buitensporige vraag. In dit geval kan Legrand hiervoor een administratieve kost aanrekenen.

Meer informatie over de omvang en uitoefening van de hierboven vermelde rechten (alsook de beperkingen op deze rechten) vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw aanvraag is verwerkt, nodigen wij u uit per e-mail contact met ons op te nemen via AVG-contact@legrand.nl. Mocht u ontevreden blijven over onze reactie, dan herinneren wij u eraan dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Overdracht van data aan derden

Legrand kan, in het kader van bovenvermelde doeleinden, uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van haar groep van vennootschappen. Binnen haar groep van vennootschappen, legt Legrand contractuele garanties vast om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, in het bijzonder wanneer gegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens delen met bepaalde van onze dienstverleners, zoals onze IT/cloud dienstverleners, die optreden als onze verwerkers, of advocatenkantoren indien dit absoluut noodzakelijk zou blijken in het kader van (dreigende) rechtszaken. Wij kunnen eveneens uw persoonsgegevens in het kader van een mogelijke overname of een fusie meedelen aan onze adviseurs of (mogelijke) kopers. Tot slot, kunnen wij uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen ook delen met de overheid, politie of justitie, voor zover wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben. We zullen uw persoonsgegevens enkel delen met deze derde partijen indien dat noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Wij zullen ervoor zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan deze derde partijen. Voor uw volledige informatie: deze website wordt gehost op AWS (Amazon) servers in Ierland.

Data beveiliging

Legrand heeft de nodige fysieke, elektronische en administratieve beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Legrand wilt de gebruikers echter attent maken op de mogelijke risico’s van het internet gebruik op het gebied van de vertrouwelijkheid van gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om een persoonlijk beveiligd computernetwerk op te zetten of het gebruik ervan te verzekeren, alsook om te zorgen voor een correcte technische configuratie van de aansluiting op uw Internet Service Provider en van andere apparaten zoals radio toegangsapparatuur (WIFI, 4G...).

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies die persoonsgegevens van u kunnen verzamelen. Voor het gebruik van niet-functionele cookies zijn wij afhankelijk van uw toestemming.U kunt het gebruik van niet-functionele cookies accepteren of weigeren door de juiste instellingen in onze cookie-banner te selecteren. U kan deze toestemming steeds te allen tijde intrekken. Voor het gebruik van functionele cookies vertrouwen wij op ons legitieme (commerciële) belang om onze producten aan te bieden en te promoten, en om ons bedrijf in het algemeen te promoten. Voor meer informatie,- Klik hier voor de volledige cookie policy

Leeftijd onder dertien

Minderjarigen zijn niet het beoogde publiek van de website. Toegang tot de website is echter niet voorbehouden aan alleen volwassenen, aangezien de inhoud van de website niet verboden is voor minderjarigen. De website verzamelt of gebruikt niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen. Indien informatie over een minderjarige wordt verzameld, heeft de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige de mogelijkheid om contact op te nemen met Legrand Group Belgium om deze informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen (zie hoofdstuk "Uitoefening van gebruikersrechten").

Wijziging van dit document

Dit document kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij zullen u in dat geval op de hoogte brengen door middel van een pop-up op de website